Algemene voorwaarden Skillable

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Skillable: Skillable is onderdeel van Van Lieshout Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67526543.
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Skillable.
3. Gebruiker: Iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website(s) en/of de diensten en/of producten van Skillable
4. Website: Alle internetpagina’s van Skillable die behoren tot de website met de url www.Skillable.nl alsmede alle internetpagina’s van Skillable die behoren tot de website met de url cursussen.skillable.nl
5. Content: Alle cursussen, cursusmaterialen, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door Skillable beschikbaar wordt gesteld via de website(s) of behorende bij de cursussen.
6. Cursus: Alle cursussen die door of namens Skillable worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele cursussen, groepscursussen, lezingen, workshops, in company cursussen en online cursussen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsmede alle Content afkomstig van Skillable.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door Gebruiker en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door Skillable aan Gebruiker en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Skillable schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft gebruiker toestemming om direct te starten met de uitvoering van de dienst/het leveren van de online cursus.
 5. Skillable behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Gebruiker en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s).
 6. Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van Skillable gebruik maakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Skillable en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:
  1 het aanmaken van een persoonlijk account op de Website; ofwel/danwel
  2 ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; ofwel/danwel
  3 ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; ofwel/danwel
  4 door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.
 2. Elke offerte voor een cursus en/of coaching is in principe vrijblijvend en blijft veertien werkdagen geldig, tenzij door Skillable anders is aangegeven.
 3. 
Skillable is slechts aan een offerte gebonden wanneer deze door de Opdrachtgever binnen veertien werkdagen wordt bevestigd en ondertekend.
 4. 
Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen en workshops wordt BTW geheven.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

 1. Skillable is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op de zeggen indien Skillable in staat van faillissement verkeert, aan Skillable surseance van betaling is verleend, dan wel indien Skillable haar onderneming heeft gestaakt.
 2. Tot 14 dagen na aankoop van een online cursus of training is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Tenzij de aankoop een bonus/actie/aanbieding betreft of meer dan 30% van de cursus is voltooid, dan kan de online cursus of training niet geannuleerd worden.
 3. Na deze 14 dagen (of meer dan 30% voltooiing) kan een online cursus of training niet meer geannuleerd worden.

Artikel 5 – Betaling

 1. Skillable brengt de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
 2. Voor de facturen van de online cursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.
 3. Vanaf de vervaldag is Skillable steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Skillable gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Skillable alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 4. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is Skillable gerechtigd de toegang tot de online cursussen te ontzeggen, todat Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig heeft betaald.
 5. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van Skillable kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken

 1. Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden van Skillable.
 2. Na aanschaf van een online cursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste één jaar. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch.
 3. De Gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.
 5. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn, danwel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Skillable kan worden toegerekend.
 2. Wanneer Skillable verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker.
 3. Indien Skillable door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens

 1. Gebruiker stemt ermee in dat Skillable de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
 2. Skillable is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Skillable (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Skillable kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Skillable.
 3. Skillable is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Skillable (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Skillable, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skillable (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Skillable, alsmede eenieder die in opdracht van Skillable werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid van Skillable voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Skillable.
  Skillable is in geen geval aansprakelijk voor:
  bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan Skillable, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Gebruiker.
  2. bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Skillable ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;
  De Gebruiker is gehouden Skillable schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Skillable. 
×